Darček ku každej objednávke nad 30eur

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu vamax.sk : VAMAX - 1, s.r.o.
ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so zaslaním faktúry elektronickou formou.
Kupujúci zodpovedá za správnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke.


Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje:
· dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
· dodať všetku dokumentáciu potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku,
· dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.
  Preberanie balíkov:
  Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúcemu sa odporúča prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, môže spísať s dopravcom škodový zápis a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

Kupujúci sa zaväzuje:
· zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
· v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
· v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


2.Dodacie lehoty
Tovar objednaný do 13,30 Hod bude doručený do 48 hodín.

3.Poštovné a balné , spôsob platby.
Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky, podľa cenníka platného pre zvoleného dopravcu GLS, Slovenská pošta

Pri objednávke nad 20kg je stanovená suma za dopravu na 0,30 EUR na 1 Kilogram váhy (napr.23kg zásielka: 23x0,30= cena dopravy 6,90 EUR)

Spôsob platby: Na dobierku - v hotovosti alebo kartou kuriérovi alebo prevodom vopred na účet : SK72 0900 0000 0002 1274 3957

4. Vrátenie tovaru a peňazí
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť ( nie na dobierku), v originálnom ,čo najmenej porušenom obale, späť na adresu:

VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Slovakia.

Je dôležité , aby nám bol balík doručený na našu adresu, nie uložený na pošte. Za každý vrátený , nepoškodený tovar Vám zašleme späť peniaze prevodom na Váš osobný účet, do 14 dní.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). tlačivo odstúpenie od zmluvy
https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

 

 5. Zrušenie objednávky

 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: obchod@vamax.sk

6. Reklamácia tovaru - záručná doba
Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 250/2007ZZ Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva firma

VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Slovakia.

nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za závady tovarov.

 Vymedzenie pojmov:
A) Predávajúci: VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Slovakia IČO: 44340061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 23001/N
IČO : 44340061
DIČ : 2022679252

IČ DPH: SK2022679252

 1. B) Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod vamax.sk .
  C) Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za závady výrobku.
  D) Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.


Článok I. Právo na uplatnenie reklamácie
1. Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru závada, má občan právo túto závadu reklamovať.
2. Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.
3. Predávajúci nezodpovedá za závady:
- ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)
- spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).
1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.
- Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Slovakia 44340061 je Inšpektorát SOI pre Nitriansky  kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  , www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


Článok II. Miesto a uplatnenie reklamácie
1. O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu obchod@vamax.sk 2. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať kópiu dokladu o kúpe.

Článok III. Práva a zodpovednosť za závady
1. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za závadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
3. Svoje právo za zodpovednosť za závady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.
4. V prípade výskytu odstrániteľnej závady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie závady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.
5. Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou závadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Článok IV. Odstrániteľné závady
1. Za odstrániteľné závady sa považujú také závady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia závady je 30 kalendárnych dní.
2. Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Článok V. Neodstrániteľné vady
1. Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné závady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pre väčší počet závád vec riadne užívať.

Článok VI. Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01.03. 2021

7. Ochrana osobných údajov
Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaných uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z. Firma VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Slovakia IČO 44340061 týmto zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu vamax.sk . Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Zákony a predpisy:
- zákon číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.03.2021 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce
 

 8. Vernostný systém - Zbieranie a uplatňovanie bodov


Akú hodnotu má 1 bod?

- 1 bod má hodnotu 0,50 €. Napríklad s 50 bodmi ušetríte 25€.

Ako môžem zbierať body?

- Za každé 10 € nákupu vám bude pripočítaný 1 bod. Body sa začnú zbierať pri nákupe nad 20 €.

Kedy prebieha pripočítanie mojich bodov?

- Pripočítanie bodov získaných nákupom je uskutočnené bezprostredne po vašom nákupe.

Kde si môžem pozrieť svoj bodový stav?

- Svoj bodový stav si môžete skontrolovať vo vašom účte. Prístup k svojmu účtu získate po prihlásení sa do účtu, ktorý ste si vytvorili na stránke. 

Ako si môžem uplatniť moje body?

- Body si môžete uplatňovať pri nákupe princípu 1 bod = 50 cent. Výška zľavy záleží od počtu nazbieraných bodov na vašom bodovom konte, a mximálna zľava, akú si môžete uplatniť je 50 % hodnoty objednávky.